Home » AKTUALNOŚCI » Rada Programowa Współpracy Rozwojowej

Rada Programowa Współpracy Rozwojowej

msz rpZ przyjemnością informujemy o tym, że p. Wiesław Ptach, Prezes Zarządu Fundacji Nauka dla Rozwoju powołany został do składu Rady Programowej Współpracy Rozwojowej na kadencję 2016-2020. Rada Programowa Współpracy Rozwojowej ustanowiona została Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. 2011 Nr 234 poz. 1386) przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Do jej zadań należy w szczególności: przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej, opiniowanie projektów programu wieloletniego współpracy rozwojowej i planów rocznych, opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.