Home » AKTUALNOŚCI » Livestock Training Agency w Buhuri (Tanga) to jeden z beneficjentów realizowanego przez FNDR projektu współpracy rozwojowej.

Livestock Training Agency w Buhuri (Tanga) to jeden z beneficjentów realizowanego przez FNDR projektu współpracy rozwojowej.

1buhuriJednym z ośmiu obecnie działających jednostek należących do sieci rządowych szkół rolniczych LITA w Tanzanii jest kampus w Buhuri, miejscowości położonej w północno-wschodniej Tanzanii. Decyzję o otwarciu LITA Buhuri podjęto w 1980 roku, a nauczanie studentów rozpoczęto w roku 1984. Od samego początku nauczano tu przedmiotów związanych z hodowlą bydła mlecznego. Z czasem profil nauczania rozszerzono o naukę hodowli innych gatunków zwierząt gospodarskich: drobiu, małych przeżuwaczy (kóz i owiec) oraz świń. Obecnie w LITA Buhuri Campus kształcenie studentów odbywa się w dwóch zasadniczych cyklach, których absolwenci uzyskują: dyplom z hodowli zwierząt gospodarskich – te zajęcia prowadzone są od 2007 roku, a ukończyło je 259 osób, lub certyfikat w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i produkcji zwierzęcej – te studia zapoczątkowano w 2012 roku. Ukończyły je dotychczas 103 osoby. W organizacji dwuletnich zajęć w ramach studiów certyfikowanych uczestniczy 16 nauczycieli przedmiotów i 27 osób personelu wspomagającego. Na I roku studiuje obecnie 117, a na II – 99 osób. Ponadto w LITA Buhuri prowadzi się wiele dodatkowych kursów z różnych dziedzin rolnictwa. Organizuje się szkolenia dla okolicznych rolników dotyczące hodowli zwierząt (od początku istnienia szkoły ukończyło je 8312 rolników), ochrony środowiska, prowadzenia zrównoważonej produkcji żywności, jak też upowszechnienia działań na rzecz ograniczenia ubóstwa. Dodatkowo w LITA Buhuri odbywało praktyki studenckie 426 osób z innych szkół oraz Uniwersytetu Gospodarki Rolnej w Sokoine (Sokoine University of Agriculture). Kursy doskonalenia zawodowego ukończyło 537 osób. Do chwili obecnej przeszkolono tutaj 215 pracowników dużych ferm hodowli zwierząt gospodarskich. Co ciekawe, 105 osób ukończyło tu specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi instalacji biogazowych. W skład kampusu LITA Buhuri (oprócz budynków administracyjnych) wchodzą sale wykładowe i ćwiczeniowe, biblioteka, laboratorium komputerowe, zakład produkcji mleka, obory dla bydła mlecznego i małych przeżuwaczy, chlewnia, kurnik, warsztaty mechaniczne, i inne. Celem LITA Buhuri jest stałe podnoszenie jakości i zakresu kształcenia specjalistów w dziedzinie produkcji zwierzęcej i zdrowia publicznego.