O FUNDACJI

Celami Fundacji Nauka dla Rozwoju są:

– wykorzystanie osiągnięć nauki w rozwoju społecznym kulturowym i gospodarczym,

– prowadzenie badań naukowych,

– upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki i wiedzy,

– realizacja zadań pożytku publicznego w zakresie edukacji społeczeństwa oraz niesienia pomocy humanitarnej i rozwojowej,

– wdrażanie rezultatów wyników studiów i badań naukowych,

– ochrona środowiska naturalnego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– gromadzenie, analizowanie i wykorzystanie informacji dotyczących potrzeb i sposobów realizacji pomocy rozwojowej,

– prowadzenie badań naukowych i prezentowanie ich rezultatów w tym badań opinii publicznej,

– prowadzenie działalności szkoleniowej, konsultacyjnej i doradczej,

– realizowanie projektów naukowych, społecznych, pomocy rozwojowej oraz służących globalnej edukacji rozwojowej,

– prowadzenie działań wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

– rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie i działanie dla ich dobra,

działalność edukacyjną i wydawniczą,

– organizowanie i uczestnictwo w imprezach i kampaniach o charakterze informacyjnym, promocyjnym i służących wymianie wiedzy i doświadczeń,

– organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,

– działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

– współpracę z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.