O FUNDACJI

Celami Fundacji Nauka dla Rozwoju są: - wykorzystanie osiągnięć nauki w rozwoju społecznym kulturowym i gospodarczym, - prowadzenie badań naukowych, - upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki i wiedzy, - realizacja zadań pożytku publicznego w zakresie edukacji społeczeństwa oraz niesienia pomocy humanitarnej i rozwojowej, - wdrażanie rezultatów wyników studiów i badań naukowych, - ochrona środowiska naturalnego.   Fundacja realizuje swoje cele poprzez: - gromadzenie, analizowanie i wykorzystanie informacji dotyczących potrzeb i sposobów realizacji pomocy rozwojowej, - prowadzenie badań naukowych i prezentowanie ich rezultatów w tym badań opinii publicznej, - prowadzenie działalności szkoleniowej, konsultacyjnej i doradczej, - realizowanie projektów naukowych, społecznych, pomocy rozwojowej oraz służących globalnej edukacji rozwojowej, - prowadzenie działań wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego, - rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie i działanie dla ich dobra, działalność edukacyjną i wydawniczą, - organizowanie i uczestnictwo w imprezach i kampaniach o charakterze informacyjnym, promocyjnym i służących wymianie wiedzy i doświadczeń, - organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, - działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, - współpracę z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.