POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI MEDYCZNEJ ŚWIADCZONEJ W REGIONIE LINDI RURAL (TANZANIA)

2016_wl

Celem projektu było zwiększenie poziomu wiedzy o formach i sposobach realizacji wyspecjalizowanej opieki medycznej, w szczególności ortopedycznej i diabetologicznej oraz praktycznych umiejętności personelu medycznego i pomocniczego szpitala St. Walburg`s, co – jak zakładano – przełoży się na poprawę jakości usług świadczonych przez tą placówkę. Przedmiotem prowadzonych przez wolontariuszki – lekarki szkoleń dla personelu medycznego i pomocniczego była prezentacja nowoczesnych, stosowanych w Polsce i na świecie metod leczenia, objawów chorobowych i skutków ubocznych terapii prowadzonych w ramach leczenia przyczynowego. W programie szkoleń uwzględniono także ogólne zasady obowiązujące w sprawowaniu opieki, realizacji konsultacji i wykonywania zabiegów medycznych. Zajęcia podzielono na część teoretyczną i praktyczną. Projekt obejmował również działania mające na celu poszerzenie wiedzy Polaków na temat problemów występujących w krajach rozwijających się, idei wolontariatu oraz celów polskiej współpracy rozwojowej. Projekt przyczynił się do realizacji 3 Celu Zrównoważonego Rozwoju, tj. zapewnienia wszystkim zdrowych warunków życia i promocja zdrowia dla każdego, niezależnie od wieku. W wyniku realizacji projektu – głównie szkoleń i spotkań treningowych, przeprowadzonych przez wolontariuszki – personel medyczny oraz pomocniczy szpitala St. Walgurg`s w Nyangao uzyskał kompendium wiedzy w zakresie nowoczesnych metod leczenia schorzeń ortopedycznych i diabetologicznych. Jednocześnie dzięki m.in. zajęciom seminaryjnym i ćwiczeniom praktycznym z zakresu obsługi elektrokardiografu personel szpitala zyskał możliwość wykorzystania sprzętu zakupionego ze środków projektowych, usprawniającego codzienną pracę. Wiedzę teoretyczną personel szpitala czerpał z cotygodniowych spotkań służących wymianie doświadczeń i omawianiu przypadków pacjentów. Pracownicy szpitala otrzymali również materiały szkoleniowe przygotowane przez wolontariuszki na nośnikach elektronicznych oraz w formie drukowanej. Wolontariuszki przekazały ponadto personelowi zalecenia terapeutyczne (treatment guidelines). Rezultaty działań wolontariuszek przyczyniły się do wzrostu jakości usług medycznych świadczonych pacjentom przez szpital St. Walburg’s w Nyangao. Rozszerzono działalność szpitala o opiekę nad pacjentami z cukrzycą prowadzoną w ramach utworzonej w tym czasie poradni przyszpitalnej. Poszerzono także zakres stosowanych leków. Odnotowana została poprawa stanu zdrowia grupy pacjentów znajdujących się pod opieką szpitala w Nyangao m.in. dzięki przeprowadzonej przez wolontariuszki serii konsultacji i zabiegów medycznych, a także dzięki wdrożeniu protokołów leczenia pacjentów, objętych zasięgiem usług szpitala w Nyangao i wprowadzeniu do diagnostyki aparat EKG, po uprzednim przeszkoleniu z jego obsługi całego personelu medycznego. Projekt zrealizowano w okresie 14 czerwca – 31 grudnia 2016 r. z inicjatywy Fundacji Nauka dla Rozwoju i Diecezji Kościoła Katolickiego w Lindi. Wolontariuszki, przebywały w Nyangao dwukrotnie: jedna z wolontariuszek w okresie od 02.09.2016 r. do 13.10.2016 r., druga wolontariuszka w okresie od 28.09.2016 r. do 23.11.2016 r.